مو كلى و ا خو نة

طالبان كه هر څوك و؛ خو يو خو لكه چې وروسته هم معلومه شوه د ۲۰۰۱ د سپتمبر د يوولسمې نېټې په پېښو كې نه دخيل وو او نه خبر، كه څه هم دا كار القاعده ته منسوب شو چې زه تراوسه هم پر دې نه يم قانع چې دا . هغه هم وخت و چي دا كلى و په خلـــــــــــــكو ودان

2023-02-08
    احمد ادم في بني ادم شو و الخليفه العسكرية
  1. پوهنتون و ستړى نه شوم
  2. A